ഉൽപ്പാദന ഉപകരണങ്ങൾ

ഉപകരണങ്ങൾ (1)

1. അൺറോളിംഗ് മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (2)

2. മെഷീൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു

ഉപകരണങ്ങൾ (3)

3. വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (4)

4. സൈസിംഗ് മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (5)

5. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (6)

6. ഓൺലൈൻ യുടി മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (7)

എഡ്ജ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ

ഉപകരണങ്ങൾ (8)

പറക്കുന്ന കണ്ടു

ഉപകരണങ്ങൾ (9)

ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രോസസ്സിംഗ്