കോട്ടിംഗും പൈറ്റിംഗും

പൈറ്റിംഗ്-2

1. 3PE / 3LPE കോട്ടിംഗ്

പൈറ്റിംഗ്-3

2. FBE കോട്ടിംഗ്

പൈറ്റിംഗ്-4

3. എപ്പോക്സി കോട്ടിംഗ്

പൈറ്റിംഗ്-5

4. ചൂടുള്ള മുക്കി ഗാൽവാനൈസ്ഡ്

പൈറ്റിംഗ്-6

5. ആൻ്റി റസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ്

പൈറ്റിംഗ്-7

6. തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ കോട്ടിംഗ്